729. Vizija – Željezna vrata su crkva

Tada je Gospodin rekao, “Zatvorena željezna vrata sa rešetkama su kršćanska crkva.”

Tada je slijedeća vizija bila vizija visokog zida sa nadvratnikom u obliku luka i zatvorenim vratima sa željeznim šipkama. Unutar zatvorenih vrata su bili ljudi koji su sezali rukama kroz šipke i pokušavali su se provući van vrata. A sa vanjske strane vrata je stajao Isus Krist i imao je Ruke široko raširene prema ljudima, ali ljudi nisu mogli doći k Njemu zbog zatvorenih željeznih rešetki koje su preprečavale put prolaska.

Tada je Gospodin rekao, „Zatvorena željezna vrata sa šipkama su kršćanska crkva. Oni sa svojim pravilima i odredbama zaustavljaju Moje Ljude da bi Me dosegnuli.“ Dok sam gledao, vidio sam jednu ili dvije osobe kako su se provukle kroz šipke. Mogla se vidjeti glad svih tih ljudi koji su očajno pokušavali dosegnuti Gospodina, ali nisu mogli zbog tih željeznih vrata. (gotovo)

a closed iron bar gate

putthelightin.com courtesy of prophecy.org

Leave a Reply